NLF / Motorfly / Lov om motorferdsel
Mikael Aksdal

Lov om motorferdsel

Meny: ski og sjøflygings & s komiteen - Terminlisten - ski og sjøflyklubber - Lenker - Motorferdselloven - Sjøflyhåndboken på nett

Vær oppmerksom på at i tillegg til nasjonalparker i fjellet, har vi nå fått fire vernede områder langs kysten. Det vil også komme lignende i fjorder på vestlandet. Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland, Stråholmen og Raet nasjonalparker har restriksjoner med minimum flygehøyde på 300 m. Les mer

Motorferdselloven

les mer om Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  

Vær spesiellt oppmerksom på følgende i loven:

8 Nærmere om reglene for motorfartøy og luftfartøy
8.1 Nærmere om reglene for motorfartøy (motorbåt)
8.1.1 Tillatelse med hjemmel direkte i loven
Motorferdsel, herunder bruk av motorfartøy (motorbåt), er tillatt til formål angitt i lovens § 4 første ledd bokstav a til f, se 6.1 ovenfor.
Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.
Kommunen kan imidlertid bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.
Bestemmelsen gjelder bare ferdsel med motorfartøy; landing og start med luftfartøy er således ikke tillatt etter lovens § 4 tredje ledd. 

 

Søknad om bruk av luftfartøy
Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål. Kommunen har i oppgave å behandle søknader om motorferdsel i saker med formål ut over de som er akseptert i loven. Bruk gjerne skjema her:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Sokna…